ข้อกำหนดและเงื่อนไข

วิธีการพื้นฐานในการเปิดเผยข้อมูล

ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของ บริษัท ไทย เมจิ ฟู๊ด (“ไทย เมจิ ฟู๊ด”) จำกัดนี้ (“เว็บไซต์ของไทย เมจิ ฟู๊ด”)
กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนรวมทั้งให้ความเห็นชอบและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไข
หากท่านไม่เห็นชอบในข้อกำหนดหรือเงื่อนไข เราขอให้ท่านเว้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ ไทย เมจิ
ฟู๊ด นี้จะถือว่าท่านให้ความยินยอมในการนำเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดมาบังคับใช้ในการใช้งานเว็บไซต์ของ ไทย เมจิ
ฟู๊ด ในกรณีที่มีการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขไว้ต่างหากไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของเว็บไซต์ของ ไทย เมจิ ฟู๊ด
ดังนั้นกรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนและให้ความเห็นชอบก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้

ข้อกำหนดในการใช้งาน

1. เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ไทย เมจิ ฟู๊ด หรือผู้จัดทำรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของ ไทย เมจิ ฟู๊ด จะเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิในการใช้งาน และ/หรือ สิทธิอื่นๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในเนื้อหาทั้งหมด (ผลงานที่มีลิขสิทธิ์ รูปภาพ
ตัวอักษร โลโก้ และรายละเอียดอื่นๆ) ซึ่งปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของไทย เมจิ ฟู๊ด ท่านสามารถทำการดาวน์โหลด สั่งพิมพ์
ใช้วิธีการอื่นในการคัดลอกเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของ ไทย เมจิ ฟู๊ด
เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า ณ
ที่พักอาศัยของท่านในฐานะของผู้ใช้งานหรือผู้มาเยี่ยมชมเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ส่งต่อ (รวมถึงการคัดลอก อัพโหลด โพสต์
หรืออ้างอิง) ข้อมูลหรือโปรแกรมใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของไทย เมจิ ฟู๊ด นี้ ไปยังเว็บไซต์และ/
หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ นอกจากนั้น ห้ามมิให้ท่านนำเอาเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของไทย เมจิ ฟู๊ด
นี้ไปใช้งานนอกเหนือไปจากขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ไทย เมจิ ฟู๊ด เป็นอันขาด

2. เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของ ไทย เมจิ ฟู๊ด นี้จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ ไทย
เมจิ ฟู๊ด หรือผู้ถือสิทธิที่ให้อนุญาต ไทย เมจิ ฟู๊ด ใช้งานเครื่องหมายดังกล่าว
และห้ามมิให้ท่านนำเอาเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ไทย เมจิ ฟู๊ดเป็นอันขาด

3. การกระทำที่ไม่เหมาะสม

หากปรากฏว่าในขณะที่ท่านกำลังใช้งานเว็บไซต์ของ ไทย เมจิ ฟู๊ด อยู่
ท่านได้กระทำการซึ่งถือว่าเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของเว็บไซต์ของ ไทย เมจิ ฟู๊ด นี้หรือกระทำการอย่างอื่นที่ผิดกฎหมายทาง
ไทย เมจิ ฟู๊ด ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการกับท่านตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะรวมถึงการลบและ/
หรือระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่ท่าน

4. การระงับการให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์นี้

การให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ ไทย เมจิ ฟู๊ด อาจถูกระงับไว้เป็นการชั่วคราวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การถูกระงับไว้ดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากการบำรุงรักษาระบบหรือปัญหาอื่นๆ อัคคีภัยและไฟฟ้าดับ ภัยธรรมชาติ เช่น
แผ่นดินไหว หรือปัจจัยด้านการปฏิบัติงานและปัจจัยด้านเทคนิคอื่นๆ
ซึ่งส่งผลทำให้จำเป็นที่จะต้องระงับการให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ ไทย เมจิ ฟู๊ด นี้ ทั้งนี้ ไทย เมจิ ฟู๊ด
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการระงับการให้ข้อมูลตามที่กล่าวมา

5. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์นี้

ขอได้โปรดทราบว่า ไทย เมจิ ฟู๊ด อาจจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและที่อยู่ (URL) ของเว็บไซต์ของไทย เมจิ ฟู๊ด
นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ


ไทย เมจิ ฟู๊ด ไม่ขอรับรองหรือรับประกัน
ไม่ว่าประการใดก็ตามในส่วนของเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่มีการเชื่อมโยงไปยังหรือเชื่อมโยงจากเว็บไซต์
ของ ไทย เมจิ ฟู๊ด (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในส่วนของความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว ซึ่งได้รับการควบคุมดูแลโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้
เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
ขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วน ไทย เมจิ ฟู๊ด
ไม่รับรองหรือแนะนำให้มีการใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ หรือใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการนำเสนอ
หรือบริษัทที่กล่าวถึงในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ หากท่านมีความประสงค์ที่จะเชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์ของ ไทย เมจิ ฟู๊ด
นี้กรุณาติดต่อ ไทย เมจิ ฟู๊ด ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท ไทย เมจิ ฟู๊ด จำกัด

โทร. +66(2)-694-3311

เวลาทำการ 09.00 น. - 17.00 น. (จันทร์ถึงศุกร์)

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการสร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของไทย เมจิ ฟู๊ด

1. ชื่อของท่านหรือชื่อของบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้งชื่อบริษัทหรือหน่วยงานของท่าน

2. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้และที่อยู่อีเมล

3. ชื่อและรายละเอียดของเว็บไซต์ที่ท่านมีความประสงค์ที่จะสร้างลิงก์เชื่อมโยง

4. ชื่อโดเมนของเว็บไซต์ (URL) ที่จะสร้างลิงก์เชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์ของ ไทย เมจิ ฟู๊ด

5. วัตถุประสงค์ของการเชื่อมโยง

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่แจ้งต่อ ไทย เมจิ ฟู๊ด
ในระหว่างที่มีการขออนุญาตในการเชื่อมโยงจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมโดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท ไทย
เมจิ ฟู๊ด จำกัด และในกรณีที่กำหนดไว้ ก็จะถูกนำไปใช้เพื่อการติดต่อในอนาคตเกี่ยวกับการเชื่อมโยงดังกล่าว

6. ข้อปฏิเสธการรับผิดชอบ

ไทย เมจิ ฟู๊ด จะไม่รับผิดใดๆ ในส่วนของข้อมูล โปรแกรม และ/หรือบริการต่างๆ ที่จัดให้ในเว็บไซต์ของไทย เมจิ ฟู๊ดนี้
ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หรือเรื่องราวอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา
อันมีส่วนเกี่ยวข้องกับความครบถ้วนสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความเหมาะสม
(กับวัตถุประสงค์จำเพาะและ/หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์บุคคลภายนอก) ทั้งนี้ ไทย เมจิ
ฟู๊ดจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าประการใดก็ตามในส่วนของค่าเสียหายหรือปัญหาใดๆ
ที่เกิดขึ้นกับซอฟต์แวร์และ/หรือฮาร์ดแวร์ของท่านอันเป็นผลมาจากการใช้หรือการเข้าไปยังเว็บไซต์ของ ไทย เมจิ ฟู๊ด
หรือความขัดแย้งใดๆ ระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่นหรือระหว่างท่านและบุคคลภายนอก หรือความสูญเสียใดๆ
ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากปัญหาอื่นใด

7. นโยบายความเป็นส่วนตัว

ไทย เมจิ ฟู๊ด
มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ปรากฏอยู่ในคำแถลง
ว่าด้วยเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาดูรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท ไทย เมจิ ฟู๊ด จำกัด

8. กฎหมายที่นำมาบังคับใช้

เรื่องราวใดๆ ซึ่งจะรวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของ ไทย เมจิ ฟู๊ด
นี้จะต้องได้รับการระงับโดยเป็นไปตามกฎหมายที่ยื่นต่อศาลของประเทศไทยเท่านั้น
ทั้งนี้ศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยจะมีอำนาจในการพิจารณาคดีชั้นต้นสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นอันมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของ ไทย เมจิ ฟู๊ด

9. การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและเงื่อนไข

ขอได้โปรดทราบว่า ไทย เมจิ ฟู๊ด อาจเปลี่ยนแปลงและ/หรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเว็บไซต์ของ ไทย เมจิ ฟู๊ด นี้ไม่ว่าเมื่อใดก็ตามโดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


10.ความต้องการของระบบ

เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ เราแนะนำว่าระบบของท่านควรที่จะมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้


เว็บเบราว์เซอร์ที่แนะนำ


คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล


วินโดวส์ 10 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
มอสซิลล่า ไฟร์ฟ็อกซ์ เวอร์ชั่นล่าสุด
กูเกิ้ล โครม เวอร์ชั่นล่าสุด
ไมโครซอฟต์ เอดจ์ เวอร์ชั่นล่าสุด


แม็คโอเอส เวอร์ชั่น 10.15 แคทาลิน่า หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
ซาฟารี เวอร์ชั่นล่าสุด
กูเกิ้ล โครม เวอร์ชั่นล่าสุด


สมาร์ทโฟน

อโฟน ระบบปฏิบัติการ – ไอโอเอส 12.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
เว็บเบราว์เซอร์ – ซาฟารี เวอร์ชั่นล่าสุด

แอนดรอยด์
ระบบปฏิบัติการ – แอนดรอยด์ 9.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
เว็บเบราว์เซอร์ – โครม เวอร์ชั่นล่าสุด


ปลั๊กอินต่างๆ

เนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์นี้จะอยู่ในรูปแบบไฟล์พีดีเอฟ (PDF) หากท่านต้องการดูรายละเอียดของเนื้อหาดังกล่าว
ท่านก็จำเป็นที่จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ปลั๊กอินดังกล่าว

อะโดบี รีดเดอร์

ท่านจำเป็นที่จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ อะโดบี รีดเดอร์ ของ อะโดบี อิงค์ ในการดูรายละเอียดของไฟล์

จาวาสคริปต์

เว็บไซต์นี้จะใช้จาวาสคริปต์เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
ขอได้โปรดทราบว่าหากเว็บเบราว์เซอร์ ของท่านไม่เปิดใช้งานจาวาสคริปต์ เว็บไซต์นี้อาจไม่สามารถทำงานหรือแสดงเนื้อหาได้ตามปกติ
ในระหว่างที่ท่านดูรายละเอียดในเว็บไซต์นี้
เราขอแนะนำให้ท่านเปิดใช้งานจาวาสคริปต์โดยเข้าไปที่การตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน

คุกกี้

หน้าเว็บเพจบางหน้าในเว็บไซต์นี้จะใช้คุกกี้ ทั้งนี้ ข้อมูลของลูกค้า (ช่วงอายุ เพศ ฯลฯ)
ที่ถูกรวบรวมโดยใช้คุกกี้จะไม่รวมถึงข้อมูลที่ถือว่าเป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อที่จะให้บริการที่ดีกว่าเดิมแก่ลูกค้าเท่านั้น ดังนั้น
ข้อมูลที่กล่าวถึงนี้จะได้รับการปกป้องและจัดการอย่างเหมาะสม
และจะไม่ถูกเปิดเผยหรือแจ้งให้บุคคลภายนอกไม่ว่ารายใดก็ตามทราบ
ท่านสามารถตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ของท่านได้เพื่อไม่อนุญาตให้มีการใช้คุกกี้

เว็บ บีคอน

เว็บบีคอนเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำสถิติการเข้าชมเว็บไซต์เมื่อมีการเข้าไปยังเว็บเพจ
เว็บไซต์นี้จะใช้เว็บบีคอนในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บริการที่ดีกว่าเดิม
ข้อมูลที่กล่าวถึงนี้จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของลูกค้า

ไอพีแอดเดรส (IP Address)

เว็บไซต์นี้จะรวบรวมที่อยู่ไอพีของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการระบบและการตรวจติดตามสถานะการใช้งาน
ทั้งนี้ ที่อยู่ไอพีอาจถูกนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของลูกค้าในกรณีที่จำเป็น
เพื่อที่จะให้ความคุ้มครองลูกค้าในเว็บไซต์นี้หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งานของเรา

การรักษาความปลอดภัย

เว็บไซต์นี้จะปฏิบัติตามมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละราย

การพิมพ์หน้าเพจ

เว็บไซต์นี้ได้รับการตั้งค่าเพื่อปรับแต่งโครงแบบให้เหมาะสมกับส่วนต่างๆ ของหน้ากระดาษ เช่น หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และมีการลบบางเมนูออกไป